Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer. Dit is onze nieuwste uitgave, nummer 95.

BFVW

Fûgelwacht Trynwâlden is uiteraard lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Nieuwe statuten Fûgelwacht

Kijk hier voor onze nieuwe statuten.

 

Word ook lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,50 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50 per jaar.

Kom je van buiten de Trynwâlden, dan is de jaarbijdrage € 11,00.

Klik hier voor ons inschrijfformulier

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima. Graag erbij vermelden waar en wanneer de foto is gemaakt, met liefst daarbij een beschrijving van bijzonderheden.

Stuur je foto's/berichtjes naar één van de bestuursleden . Bij voorbaat onze dank!

Rinze de Vries - Mûnein

In kokarde seachbek (kokardezaagbek) mei in der achter in slob (slobeend). De Falom, 8 jannewaris 2023. Foto: Jappie Seinstra.

 

Van de voorzitter

Het ei van Columbus (7)

Hoewel er nog diverse mensen zijn die er niets van moeten hebben, ben ik behoorlijk enthousiast over wat de digitale techniek ons te bieden heeft. Ik was enkele weken geleden in Brabant voor een familieweekendje. Heel gezellig. Maar ik ben er ook vogels gaan kijken. Kijker om de nek op zoek naar de nachtzwaluw die daar zou moeten zitten. En wat is het dan geweldig als je hem niet alleen ziet maar ook hoort. Voor mij was dat de eerste keer. Mijn zoon tipte mij toen dat er een app is waarmee je live vogelgeluiden kunt opnemen en dan meteen kunt zien welke vogel dat (meest waarschijnlijk ) is. Natuurlijk meteen geprobeerd. Er gaat een nieuwe wereld voor je open! En wat een geweldig hulpmiddel. Sindsdien gebruik ik die app regelmatig als ik een wandeling maak of gewoon in de tuin zit. Wonderbaarlijk wat dan in enkele minuten de oogst is. Zojuist heb ik 1 minuut en 38 seconden geluiden opgenomen: de oogst: Winterkoning, Roodborst, Merel, Houtduif, Turkse Tortel, Zwartkop en Tjiftjaf. Na het herkennen van de soort krijg je het plaatje van de vogel te zien en de naam. Als de vogel vervolgens weer geluid maakt licht de naam op. En dat allemaal op je telefoon! Zo leer je heel snel geluiden koppelen aan de vogel die kwettert, zingt of koert.

Het gaat om de app “Merlin bird id”. Te vinden ik de app-store. Probeer het gewoon een keer.

Voor de duidelijkheid: ik heb geen aandelen of zo hoor.

Rein Hagenaars

Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden

OPROEP AAN DE LEDEN

mogen wij uw e-mailadres en telefoonnummer?

Het bestuur bestuur van de Fûgelwacht Trynwâlden wil graag sneller en makkelijker met haar leden kunnen communiceren. Dat is handig om u tijdig te informeren over activiteiten en om informatie snel en eenvoudig te kunnen delen.

Het zou heel fijn zijn als u dat mogelijk maakt door uw email-adres en eventueel ook uw telefoonnummer aan ons doorgeeft. Voor alle duidelijkheid gaat het alleen om gebruik van uw gegevens voor zaken die de Fûgelwacht Trynwalden betreffen. Wij zullen vanzelfsprekend zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

U doet ons een groot plezier door uw mailadres en telefoon nummer via dit formulier aan ons toe te sturen.

 

Drieteenstrandloper (Sângril)

Teen voor teen rent hij

naderbij, vissenlarfje

leeft, gaat dood, voorbij.


Albert Schaafsma


De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

 

Strânljip... Fûgel fan it Jier 2023

Strânljip yn 'e snie yn de Peazumerlannen, 13 febrewaris 2021. Foto: Rinze de Vries.

In swarte strânljip (Haematopus unicolor) op it strân fan de Fairwell Spit, op de noardpunt fan it Sûdereilân fan Nij-Seelân. Yn it Te reo, de taal fan de Maori: Torea-Pango. Foto: Rinze de Vries.

Nijs en Nijsgjirrich....

Goudûlen út 'e kast

In hiele drokte om de pykjes te fuorjen. Foto's: Hans Dijkstra.

 

Goudûlen yn 'e kast

De wente foar de goudûlen oan de Halligen is in smûk plakje, sa blykt út de foto fan Hans Dijkstra.

Miggesnapperkes

Op fakânsje yn Diever en dan ek noch de soarch foar in hânfol miggesnapperkes.

Hans Dijkstra

Lyts spjochtsje

Sûnt in pear dagen is it in grutte drokte by it apenútekuorke yn ús bjirkebeam. Heit en mem Spjocht moatte harren hongerich pykje fuorje.

it lytse pykje allinne yn 'e beam.

Spjochtefamyljegelok oan de Kaetsjemuoiwei.

 

Lammert's Ljippen

Pin tekeningen fan Lammert Agema.

As jo de kennis fan in fjildman en betûft aaisiker kombinearje mei in berops tekenaar dan krije jo bysûndere pintekeningen. Agema hat nei in oplieding oan de teken-akedemy reklame tekenwurk dien. Derneist paste hy de technyk ek ta yn syn hobby: tekenje en skilderje.

Alle swart-wyt pintekeningen binne bysûnder skerp op papier setten en de ljipaaien yn kleur binne net fan echt te ûnderskieden. De stippen skine in bytsje út in brúnens en binne net yn swart.

Hiel bysûnder

De strânljip is 'Fûgel fan it Jier 2023' en dat al foar de twadde kear. Lammert Agema.

 

Fierljep kursus yn Noard Burgum

Yn gearwurking mei twa skoallen út de Trynwâlden en ús Fûgelwacht hawwe wy op 30 septimber mei hiel goed waar in fierljep kursus hân by klompenmakker Scherjon yn Noard-Burgum.

In prachtich plak om dit te dwaan en de 30 bern hawwe har goed fermakke.It wie foar it kontakt mei de skoallen hiel goed en It waar koe net better yn dizze tiid fan it jier.

Dit ústapke hienen wy noch te goede fan de BFvW yn it ramt fan de earste priis fierljep challence 2021.

Wat doet Fûgelwacht Trynwâlden

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

 

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 2000 hectare verdeeld over circa 40 rayons. We doen dit met zo'n 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen. Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

In warber readsturtsje yn de tún. Dizze foto waard der makke troch Hans Dijkstra.

Agenda 2023

2 november

Najaars Ledenvergadering Fûgelwacht Trynwâlden, Wapen van Friesland, Oenkerk.

Aanvang: 20.00 uur

Na de pauze 'Sûne Grûn, lezing door Theo Mulder.

Agenda 2024

Eind mei, begin juni is het de bedoeling een excursie naar Helgoland te organiseren. Nadere informatie volgt.

Een voorproefje met foto's van de Genten op de Rode Rotsen van Helgoland vind je op Noarderljocht.com. Ook foto's verder van huis: de Bass Rock in Schotland en Nieuw-Zeeland.

 
 
Houtsnip


Langzaam en sexy schommelend komt ze voor het licht,

de dame met het goed gevuld figuur en lange gezicht.

Ze danst twee stapjes naar voren en doet een stapje terug.

In dat bruin met gele pakje, en streepjes op haar hoofd en rug,

diep weggedoken tussen groene varens en grauwe grassen

is ze de verleiding zelf: Hé, zal ik je eens fijn verrassen?

Haar fraaie lange neus, als een rietje ver vooruitgeschoven,

en glanzendbruine ogen die een spannend avontuur beloven.

De begeerlijke droom van rijke heertjes met geweertjes.

En van arme kunstenaars, met haar schildersveertjes.

Verleidelijk heupwiegend stelt ze Mata Hari in de schaduw.

Mysterieus, voloptueus is ze, toch sierlijk als een zwaluw.

Scolopax rusticola, een dame van comme ça en olala!

Mannenharten smelten, als ze wenkt zijn ze verloren:

doe een stapje terug, doe twee stapjes naar voren...


Albert Schaafsma


Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april 2022 waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

 

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....