U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nei 20 jier wurdt de foarsittershammer oerdroegen yn coronatiid.

De Ambachtlike Timmerwinkel wurdt gearkomste romte en derom set Pyt de stuollen mei in bezemstok fan oarder meter
romte der tusken, sadat de opstelling corone bestindich is.
De hûshâldelike kwaliteiten komme yn san stoffige omjouwing goed fan pas en Van de Polder hat der wol slach fan.

 

De gearkomste waard foar de lêste kear foarsitten troch Henk Minkes, efkes sûnder snútlape (muolkapke), om 't hy hast oars net et ferstean wie. Corrie fan de redaksje en Harke fan 't sekretariaat wienen dizze jûn spesjaal opdraven kaam mei in
tapaslik muolkapke, foarsjoen mei it ljippesymboal fan ús eigen wacht.
Bûten it byld sieten  Geert (ponghâlder) Pyt (brietsoarg/edukaasje) en de takomstig foarsitter Rein Hagenaars.
Troch de corona omstanichheden koenen wy net oars as op dizze wize de leden fan de wacht tsjûge wêze te litten fan
dit bjusterbaarlike barren yn it moaiste plakje fan de Trynwâlden. It wie in  serieuze ôfsluting fan dizze aparte jûn.

Sjuch op ûndersteand filmke hoe as it om en ta gien is.

 

It is sa it is yn dizze fremde tiid en we geane der dan ek mar fan út, dat we takom jier wer mei syn allen yn ien fan de
Trynwâldster horeca gelegenheden by-elkoar komme kinne.

Teksten: Pyt van de Polder
Fideo: Hâns Dijkstra