Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer. Dit is onze nieuwste uitgave, nummer 95:

Over enkele dagen krijg je Nr.96 Maitiid 2024 in je bus. Alvast veel leesplezier!

 

BFVW

Fûgelwacht Trynwâlden is uiteraard lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Nieuwe statuten Fûgelwacht

Kijk hier voor onze nieuwe statuten.

 

Word ook lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,50 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50 per jaar.

Kom je van buiten de Trynwâlden, dan is de jaarbijdrage € 11,00.

Klik hier voor ons inschrijfformulier

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima. Graag erbij vermelden waar en wanneer de foto is gemaakt, met liefst daarbij een beschrijving van bijzonderheden.

Stuur je foto's/berichtjes naar één van de bestuursleden . Bij voorbaat onze dank!

Rinze de Vries - Mûnein

In kokarde seachbek (kokardezaagbek) mei in der achter in slob (slobeend). De Falom, 8 jannewaris 2023. Foto: Jappie Seinstra.

 

Van de voorzitter

Het ei van Columbus (8)

Afgelopen september ben ik met een flink aantal leden van onze mooie Fûgelwacht naar Falsterbo in Zuid Zweden geweest. Dat was vooral om de vogeltrek te bewonderen. Heel veel gezien en heel gezellig! Maar er was nog wat anders wat mij is bijgebleven. Dat was een klein weggetje wat verder het land in. Aan beide kanten, als afscheiding met de weilanden en velden, was een meter breed een soort wilde bloemen mengsel gezaaid. Het stond in volle bloei. Ook veel zonnebloemen er bij. Al heel snel viel het op dat er enorm veel vogels in dat kleine randje langs de weg schuilgingen. Duizenden ringmussen, groenlingen puttertjes, pimpel- en koolmezen. Het was werkelijk opzienbarend. Ook in Friesland zie het steeds vaker trouwens. Wat zo’n kleine ingreep al niet vermag! Goed voor de biodiversiteit en een grote bron aan voedsel en schuilmogelijkheden voor met name de kleinere vogeltjes. Ik ga het ook op een stukje in onze tuin doen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen….

Rein Hagenaars

Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden

OPROEP AAN DE LEDEN

mogen wij uw e-mailadres en telefoonnummer?

Het bestuur bestuur van de Fûgelwacht Trynwâlden wil graag sneller en makkelijker met haar leden kunnen communiceren. Dat is handig om u tijdig te informeren over activiteiten en om informatie snel en eenvoudig te kunnen delen.

Het zou heel fijn zijn als u dat mogelijk maakt door uw email-adres en eventueel ook uw telefoonnummer aan ons doorgeeft. Voor alle duidelijkheid gaat het alleen om gebruik van uw gegevens voor zaken die de Fûgelwacht Trynwalden betreffen. Wij zullen vanzelfsprekend zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

U doet ons een groot plezier door uw mailadres en telefoon nummer via dit formulier aan ons toe te sturen.

 

Drieteenstrandloper (Sângril)

Teen voor teen rent hij

naderbij, vissenlarfje

leeft, gaat dood, voorbij.


Albert Schaafsma


De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

 

Strânljip... Fûgel fan it Jier 2023

Strânljip yn 'e snie yn de Peazumerlannen, 13 febrewaris 2021. Foto: Rinze de Vries.

In swarte strânljip (Haematopus unicolor) op it strân fan de Fairwell Spit, op de noardpunt fan it Sûdereilân fan Nij-Seelân. Yn it Te reo, de taal fan de Maori: Torea-Pango. Foto: Rinze de Vries.

De strânljip. Lammert Agema.

Nijs en Nijsgjirrich....

Geen sneeuwcamouflage, maar een merel met leucisme. Gespot in de tuin van Rein Hagenaars.

Goudûlen út 'e kast

In hiele drokte om de pykjes te fuorjen. Foto's: Hans Dijkstra.

 

Goudûlen yn 'e kast

De wente foar de goudûlen oan de Halligen is in smûk plakje, sa blykt út de foto fan Hans Dijkstra.

Miggesnapperkes

Op fakânsje yn Diever en dan ek noch de soarch foar in hânfol miggesnapperkes.

Hans Dijkstra

Lyts spjochtsje

Sûnt in pear dagen is it in grutte drokte by it apenútekuorke yn ús bjirkebeam. Heit en mem Spjocht moatte harren hongerich pykje fuorje.

it lytse pykje allinne yn 'e beam.

Spjochtefamyljegelok oan de Kaetsjemuoiwei.

 

Lammert's Ljippen

Pin tekeningen fan Lammert Agema.

As jo de kennis fan in fjildman en betûft aaisiker kombinearje mei in berops tekenaar dan krije jo bysûndere pintekeningen. Agema hat nei in oplieding oan de teken-akedemy reklame tekenwurk dien. Derneist paste hy de technyk ek ta yn syn hobby: tekenje en skilderje.

Alle swart-wyt pintekeningen binne bysûnder skerp op papier setten en de ljipaaien yn kleur binne net fan echt te ûnderskieden. De stippen skine in bytsje út in brúnens en binne net yn swart.

Hiel bysûnder

 

Wat doet Fûgelwacht Trynwâlden

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

 

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 2000 hectare verdeeld over circa 40 rayons. We doen dit met zo'n 110 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen. Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

In warber readsturtsje yn de tún. Dizze foto waard der makke troch Hans Dijkstra.

Agenda 2024

27 maart

Voorjaarsvergadering Fûgelwacht Trynwâlden, in de Einekoer, Ryptsjerk. Aanvang: 20.00 uur.

Doarpshûs De Einekoer, Heermawei 3, 9256HR, Ryptsjerk.

31 mei - 3 juni

Excursie Helgoland. Deze is inmiddels volgeboekt, maar geïnteresseerden kun zich wel op de reservelijst laten plaatsen.

Een voorproefje met foto's van de Genten op de Rode Rotsen van Helgoland vind je op Noarderljocht.com. Ook foto's verder van huis: de Bass Rock in Schotland en Nieuw-Zeeland.

t/m mei

Expositie Boer & Weidevogel in het Fries Landbouwmuseum, Leeuwarden.

21 september

Uiterste inleverdatum kopij voor Fjildrop Nr.97 Hjerst 2024.

 
Houtsnip


Langzaam en sexy schommelend komt ze voor het licht,

de dame met het goed gevuld figuur en lange gezicht.

Ze danst twee stapjes naar voren en doet een stapje terug.

In dat bruin met gele pakje, en streepjes op haar hoofd en rug,

diep weggedoken tussen groene varens en grauwe grassen

is ze de verleiding zelf: Hé, zal ik je eens fijn verrassen?

Haar fraaie lange neus, als een rietje ver vooruitgeschoven,

en glanzendbruine ogen die een spannend avontuur beloven.

De begeerlijke droom van rijke heertjes met geweertjes.

En van arme kunstenaars, met haar schildersveertjes.

Verleidelijk heupwiegend stelt ze Mata Hari in de schaduw.

Mysterieus, voloptueus is ze, toch sierlijk als een zwaluw.

Scolopax rusticola, een dame van comme ça en olala!

Mannenharten smelten, als ze wenkt zijn ze verloren:

doe een stapje terug, doe twee stapjes naar voren...


Albert Schaafsma


Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april 2022 waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

 

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....