Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Fûgelwacht Trynwâlden is opgericht in april 1979 en is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van de natuur in onze prachtige Trynwâlden.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Fûgelwacht Trynwâlden.

Fjildrop

Twee maal in het jaar verschijnt ons magazine Fjildrop met nieuws en foto's en nog veel meer. Dit is onze nieuwste uitgave, nummer 96:

Veel leesplezier!

 

BFVW

Fûgelwacht Trynwâlden is uiteraard lid van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW), de vereniging met het grootste aantal vrijwilligers van Friesland.

 

Nieuwe statuten Fûgelwacht

Kijk hier voor onze nieuwe statuten.

 

Word ook lid van onze fûgelwacht

Weet je wel, dat je voor € 4,00 per jaar al jeugdlid bent? Voor volwassen is dat € 7,50 per jaar.

Kom je van buiten de Trynwâlden, dan is de jaarbijdrage € 11,00.

Klik hier voor ons inschrijfformulier

 

Foto's voor onze website

We stellen het zeer op prijs jouw mooie foto's voor plaatsing op de website te ontvangen. Dat geldt uiteraard ook voor vogelnieuwtjes en interessante waarnemingen.

De minimale bestandsafmeting die we voor foto's hanteren is 1000 pixels. JPG of PNG bestanden zijn prima. Graag erbij vermelden waar en wanneer de foto is gemaakt, met liefst daarbij een beschrijving van bijzonderheden.

Stuur je foto's/berichtjes naar één van de bestuursleden . Bij voorbaat onze dank!

Rinze de Vries - Mûnein

In kokarde seachbek (kokardezaagbek) mei in der achter in slob (slobeend). De Falom, 8 jannewaris 2023. Foto: Jappie Seinstra.

 

Van de voorzitter

Het ei van Columbus (8)

Afgelopen september ben ik met een flink aantal leden van onze mooie Fûgelwacht naar Falsterbo in Zuid Zweden geweest. Dat was vooral om de vogeltrek te bewonderen. Heel veel gezien en heel gezellig! Maar er was nog wat anders wat mij is bijgebleven. Dat was een klein weggetje wat verder het land in. Aan beide kanten, als afscheiding met de weilanden en velden, was een meter breed een soort wilde bloemen mengsel gezaaid. Het stond in volle bloei. Ook veel zonnebloemen er bij. Al heel snel viel het op dat er enorm veel vogels in dat kleine randje langs de weg schuilgingen. Duizenden ringmussen, groenlingen puttertjes, pimpel- en koolmezen. Het was werkelijk opzienbarend. Ook in Friesland zie het steeds vaker trouwens. Wat zo’n kleine ingreep al niet vermag! Goed voor de biodiversiteit en een grote bron aan voedsel en schuilmogelijkheden voor met name de kleinere vogeltjes. Ik ga het ook op een stukje in onze tuin doen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen….

Rein Hagenaars

Voorzitter Fûgelwacht Trynwâlden

OPROEP AAN DE LEDEN

mogen wij uw e-mailadres en telefoonnummer?

Het bestuur bestuur van de Fûgelwacht Trynwâlden wil graag sneller en makkelijker met haar leden kunnen communiceren. Dat is handig om u tijdig te informeren over activiteiten en om informatie snel en eenvoudig te kunnen delen.

Het zou heel fijn zijn als u dat mogelijk maakt door uw email-adres en eventueel ook uw telefoonnummer aan ons doorgeeft. Voor alle duidelijkheid gaat het alleen om gebruik van uw gegevens voor zaken die de Fûgelwacht Trynwalden betreffen. Wij zullen vanzelfsprekend zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

U doet ons een groot plezier door uw mailadres en telefoon nummer via dit formulier aan ons toe te sturen.


Drieteenstrandloper (Sângril)

Teen voor teen rent hij

naderbij, vissenlarfje

leeft, gaat dood, voorbij.


Albert Schaafsma


De Feale Miggesnapper (Grauwe Vliegenvanger / Muscicapa striata) yn de tún fan de famylje Dijkstra. Foto: Hans Dijkstra, Mûnein.

De Dominylyster (Beflijster / Turdus torquatus) gefotografeerd door Hans Dijkstra, Mûnein.

 

Strânljip... Fûgel fan it Jier 2023

Strânljip yn 'e snie yn de Peazumerlannen, 13 febrewaris 2021. Foto: Rinze de Vries.

In swarte strânljip (Haematopus unicolor) op it strân fan de Fairwell Spit, op de noardpunt fan it Sûdereilân fan Nij-Seelân. Yn it Te reo, de taal fan de Maori: Torea-Pango. Foto: Rinze de Vries.

De strânljip. Lammert Agema.

Miggesnapperkes

Op fakânsje yn Diever en dan ek noch de soarch foar in hânfol miggesnapperkes.

Hans Dijkstra

Lyts spjochtsje

Sûnt in pear dagen is it in grutte drokte by it apenútekuorke yn ús bjirkebeam. Heit en mem Spjocht moatte harren hongerich pykje fuorje.

it lytse pykje allinne yn 'e beam.

Geen sneeuwcamouflage, maar een merel met leucisme. Gespot in de tuin van Rein Hagenaars.

Lammert's Ljippen

Pin tekeningen fan Lammert Agema.

As jo de kennis fan in fjildman en betûft aaisiker kombinearje mei in berops tekenaar dan krije jo bysûndere pintekeningen. Agema hat nei in oplieding oan de teken-akedemy reklame tekenwurk dien. Derneist paste hy de technyk ek ta yn syn hobby: tekenje en skilderje.

Alle swart-wyt pintekeningen binne bysûnder skerp op papier setten en de ljipaaien yn kleur binne net fan echt te ûnderskieden. De stippen skine in bytsje út in brúnens en binne net yn swart.

Hiel bysûnder

Nijs en Nijsgjirrich....

Helgoland Excursie zeer geslaagd

Mem Gint en pykje. Foto: Lianne Otter.

Onze reis naar het rode rotseiland in de Duitse Bocht zit er weer op. Hier een reisverslag met foto's.

23 mei : Resultaat van nazorg op het maisland naast het zwembad, ook een scholeksternestje. Gezien door Marten Reitsma.

We kinne net wachtsje........

Zondagmiddag 5 mei - de vijf winterkoninkjes in het nestje in de tuin van de familie Dijkstra konden echt niet langer wachten en lieten zich, genietend van het voorjaarszonnetje, uit kun nestje rollebollen. Alles ging goed en de beide ouders hebben de opvoedtaken inmiddels overgenomen. Foto: Hans Dijkstra.

Onze Fûgelwacht beschikt over een Bushnell wildcamera. Als een van de leden die een of enkele dagen wil gebruiken, neem dan contact op met Rein Hagenaars: reinhagenaars@gmail.com, of telefonisch: 0625094487.
Er is een uitgebreide handleiding bij de camera.

Voorjaarsledenvergadering 2024, de Einekoer, Ryptsjerk

Uit handen van voorzitter Rein Hagenaars neemt Gerjan de Boer (16) de felicitaties in ontvangst, alsmede o.a. een groot chocolade kievietsei en een heuse BFVW-pet. Jeugdlid Gerjan vond dit jaar op 16 maart het eerste kievietsei in ons gebied én dat in de Gemeente Dantumadeel.

Sulveren Ljip foar Pyt van de Polder

Als dank voor de jarenlange inzet heeft het bestuur Pyt het erelidmaatschap in de vorm van de Sulveren Ljip toegekend.

Pyt blijft overigens in praktische zin betrokken bij het werk en zal waar nodig ook Jacoba steunen m.b.t. jeugd en educatie.

Onder toeziend oog van Corrie krijgt Pyt de Sulveren Ljip van Rein uitgereikt. Daarna was het aan Corrie zelf: zij verlaat na meer dan 14 jaar het bestuur en de redactie van de Fjildrop....

Lees hier het hele verslag van de voorjaarsvergadering.

Nazorgbijeenkomst 2024

Op 7 maart hadden we in café Muorkswal onze jaarlijkse nazorgbijeenkomst ter voorbereiding van het seizoen 2024. Met 25 nazorgers hadden we een mooie opkomst.

Om te beginnen mochten we een paar nieuwe nazorgers welkom heten. Dat is belangrijk omdat ons bestand, net als bij de meeste andere wachten, toch wat vergrijst. Verder een bijzonder welkom aan een paar collega’s uit Ryptsjerk. Met ingang van dit seizoen is de wacht Ryptsjerk opgeheven en is de wacht en het gebied toegevoegd aan de wacht Trynwâlden. Daarmee komt het aantal nazorgers op papier in totaal op ruim 85. Daar zitten ook mensen tussen die inmiddels geen nazorger meer zijn, maar we kunnen toch rekenen op 40-50 nazorgers.

Henk Minkes had een mooie powerpoint presentatie gemaakt en leidde ons vlot door de resultaten van 2023. Over het algemeen was sprake van een gunstige ontwikkeling, maar het is nog niet genoeg.

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het registreren van andere soorten weidevogels, naast de bekende vier hoofdsoorten.

Na de pauze hield Elena Kappers van Altenburg en Wijminga een presentatie over het terreingebruik van buizerd en bruine kiekendief in relatie tot weidevogels. O.a. Age Sikma en Henk Oud van onze wacht werken hieraan mee. Daartoe worden vogels gezenderd, waarna gekeken wordt waar ze hun prooidieren vangen en in hoeverre dat weidevogelkuikens zijn. Dit project loopt nog een paar jaar. Doel is na te gaan of de predatie van weidevogels kan worden verminderd door de roofvogels andere prooien voor te houden. Uit onze wacht doen een paar nazorgers hieraan mee. Na de vergadering was er nog ruime gelegenheid om onder het genot van een glaasje na te praten.

Harke Heida

Earste Ljipaai fan Tytsjerksteradiel 2024

Remco Hamstra út Rottefalle hat op freed 8 maart, moarns om kertier oer achten, it earste ljipaai fan de Gemeente Tytsjerksteradiel fûn.

Weidevogels onder grote druk

Altenburg en Wymenga (A&W), 28 maart 2024.

Weidevogels staan in West-Europa onder grote druk. Daarvan zijn negatieve effecten van de moderne landbouwmethoden op overleving van nesten en kuikens een belangrijke oorzaak. Maar ook in gebieden die speciaal voor ze zijn ingericht gaan weidevogels vaak achteruit. Bekend is dat predatie van eieren en kuikens door een hoge predatordichtheid bijdraagt aan die achteruitgang en populatieherstel voorkomt. Dat vraagt om meer kennis over de effecten van het bestrijden van predatoren. In de periode 2009-2017 is in de Duitse deelstaat Niedersachsen – door A&W, de Rijksuniversiteit Groningen en Duitse partners – experimenteel onderzoek gedaan naar de gevolgen van bestrijding van grondpredatoren op de overleving van nesten en kuikens van Grutto’s. Daarbij is in sommige jaren en deelgebieden de bestrijding van acht grondpredatoren geïntensiveerd. Het in die jaren gemeten voortplantingssucces van de Grutto is vergeleken met dat in jaren en gebieden waarin de bestrijding niet was geïntensiveerd. In jaren waarin alleen op beperkte schaal is gejaagd op acht grondpredatoren was de nestoverleving laag. In het geval van intensievere bestrijding steeg de nestoverleving en was ook de kuikenoverleving over het algemeen hoger. Mét intensieve bestrijding werden jaarlijks 0,97-1,12 jongen per paar grootgebracht, tegen 0,09-0,18 jong zonder. Kortom: een positief resultaat. Hoewel bejaging van bepaalde predatoren in beginsel kan leiden tot toename van andere soorten, zijn daar gedurende het onderzoek geen aanwijzingen voor gevonden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Ardea, onder de titel ‘The effect of different mammalian predator management regimes on the reproductive success of Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa‘. Een kopie van het artikel kan per mail worden opgevraagd via j.loonstra@altwym.nl

 
 

Wat doet Fûgelwacht Trynwâlden

Onze vogelwacht is direct betrokken bij het ringen van vogels. Dit geldt voor zowel uilen en roofvogels, als voor zangvogels.

Broedzorg

Door de vogels te binden aan een nestkast wordt het broedproces controleerbaar en de registratie en monitoring eenvoudiger. Dat is ook wat onze vereniging doet: het registreren en doorgeven van de broedresultaten. Sinds kort worden volgens een nieuw systeem met behulp van een app de gegevens digitaal ingebracht. Op deze manier zijn de resultaten direct op provinciaal niveau zichtbaar.

Een nestje jonge mezen.

De nêstkastkes meitsje wy, de Fûgelwacht Trynwâlden, sels fan boupakketten. It binne deselde dy't de skoallen ek krije.

It is no de tiid om nêstkastkes skjin te meitsjen en om nije op te hingjen.
Hjir fine jo in list mei punten om oan te tinken by it ophingjen en fersoargjen fan in nêstkastke.

 

Nazorg

Bij de Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ongeveer 3000 hectare verdeeld over circa 4 rayons. We doen dit met zo'n 50 nazorgers. De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
Beschermen van nesten door middel van nestbeschermers bij beweiding door vee.

Meer over nazorg

 

Vogeltellingen

Wij willen graag weten wat voor vogels in de Trynwâlden voorkomen. Dit doen we aan de hand van vogeltellingen, zoals de 'PTT telling' (Punt Transect Telling), die van 15 tot 31 december, tussen het opkomen van de zon en zonsondergang wordt uitgevoerd. Alle soorten vogels worden rondom het telpunt in de telling opgenomen. Een mooie gelegenheid om onze kennis van vogelsoorten uit te breiden.

Tuinvogelcursus

In deze vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te genieten.

En... deze cursus Tuinvogels in Nederland is gratis. Kijk hier voor meer....

Readsturtsje en Miggesnapper

De readsturtsjes binne wer op in protte pakken te hearen en te sjen. Hans Dijkstra yn Mûnein hat ien op it hiem sa as elk jier en ik haw hjoed foar it earst wer ien by ús yn de buert roppen heart.
Se binne wol wat letter as oars, te min miggen?

In warber readsturtsje yn de tún. Dizze foto waard der makke troch Hans Dijkstra.

Stienbarmke

De lêste wiken, fanof begjin febrewaris sitte der geregeld in pear grutte stienbarmkes (grote barmsijs) by ús yn'e tún. Sy komme ôf op it sied fan it nachtlampke of teunisblom. Ek putterkes meije der graach yn sitte.

It grutte steinbarmke is in briedfûgel fan Noard Skandinavië en Ruslân. Winters kinne se yn ús lân oerwinterje, foaral as it yn't noarden tige kâld is. Jo kinne dan sprekke fan in ynfaazje yn ús omkriten en dat wie dizze winter ek it gefal.

It fretten bestiet by ús yn'e winter foaral út it sied fan elzen en bjirken.

Jappie Seinstra

Goudûlen út 'e kast

Goudûlen yn 'e kast

De wente foar de goudûlen oan de Halligen is in smûk plakje, sa blykt út de foto fan Hans Dijkstra.

Agenda 2024

21 september

Uiterste inleverdatum kopij voor Fjildrop Nr.97 Hjerst 2024.

28 november

Najaarsvergadering Fûgelwacht Trynwalden in café 'It Mounehoekje', Mûnein. Aanvang: 20.00 uur

 
Houtsnip


Langzaam en sexy schommelend komt ze voor het licht,

de dame met het goed gevuld figuur en lange gezicht.

Ze danst twee stapjes naar voren en doet een stapje terug.

In dat bruin met gele pakje, en streepjes op haar hoofd en rug,

diep weggedoken tussen groene varens en grauwe grassen

is ze de verleiding zelf: Hé, zal ik je eens fijn verrassen?

Haar fraaie lange neus, als een rietje ver vooruitgeschoven,

en glanzendbruine ogen die een spannend avontuur beloven.

De begeerlijke droom van rijke heertjes met geweertjes.

En van arme kunstenaars, met haar schildersveertjes.

Verleidelijk heupwiegend stelt ze Mata Hari in de schaduw.

Mysterieus, voloptueus is ze, toch sierlijk als een zwaluw.

Scolopax rusticola, een dame van comme ça en olala!

Mannenharten smelten, als ze wenkt zijn ze verloren:

doe een stapje terug, doe twee stapjes naar voren...


Albert Schaafsma


Een broedsje van de kleine plevier

Op 26 april 2022 waren Henk Minkes, Rykele Heida en Harke Heida aan het nazorgen in het Bûtefjild. Op een groot perceel mais van Bram Kloosterman hadden we eerder al een groot aantal kievitsnesten gevonden. Een flink aantal daarvan was inmiddels uit, betrekkelijk weinig predatie. We hoorden de jonge kieviten ! Daarnaast vonden we op 26 april diverse grutto- en eendenesten. En een nest dat we eerst niet konden thuisbrengen. Het zijn nogal kleine eitjes, zo'n 2 cm. Uiteindelijk was de conclusie dat het om de kleine plevier (lytse bûnte wilster / Charadrius dubius) gaat. Voor zover wij weten worden daarvan nauwelijks nesten geregistreerd. Vandaar dat een vermelding op zijn plaats leek.

De vier kleine eitjes in het maisperceel.

 

Beleef de Lente

Via de website van de Vogelbescherming kun je genieten van pril vogelgeluk...

 

In Noardske Falk en in lyts haske boppe yn 'e moune.

In hoarnûltsje op sjouw.

Ringje en fuorje fan in nestke lytse hoarnûltsjes.

Mear hoarnûlen....