Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Historie Fûgelwacht Trynwâlden

Oprichting

In 1979 hebben de vogelwachten van Gytsjerk, Aldtsjerk Oentsjerk en Mûnein afgesproken om gezamenlijk door te gaan onder de naam Fûgelwacht Trynwâlden. Deze nieuwe vereniging werd op 10 april van dat jaar opgericht en telt nu rond de 350 leden waarvan een kleine 100 actief zijn binnen de diverse disciplines, waaronder het weidevogelbeheer en de nazorg. De basis ligt bij het weidevogelbeheer waar veel aandacht en tijd aan nazorg wordt besteed.

de strenge winter van 1979...

“Op initiatief van enkele natuurliefhebbers uit de Trynwâlden, is met name door de strenge winter van 1979, waarin onder meer veel voor de noodlijdende vogels werd gezorgd, het idee naar voren gekomen om in de Trynwâlden een Vogelbeschermingswacht op te richten.Het idee ging uit naar een zo sterk mogelijke vereniging, bestaande uit alle vijf de dorpen van Trynwâlden.

Waarom? De Trynwâlden beschikken over unieke biotopen: met name het Wielengebied met zijn ontelbare overwinteraars en veel voorkomende soorten watervogels, de bossen en parken van Oenkerk, Oudkerk en Molenend en niet te vergeten het uitgestrekte weidegebied rondom de Trynwâlden, kortom, een gebied waar wij als Trynwâldsters trots op mogen zijn; waar we zo veel mogelijk de voorkomende fauna en flora dienen te beschermen en tevens het bestaan hiervan onder de aandacht van de inwoners te brengen.

In Trynwâlden wonen veel mensen, welke zich nauw bij de natuur betrokken voelen. Het eerste kontakt is vooral met deze mensen gezocht om uit de startblokken te treden. Ook oud-vogelwachters van Giekerk (sinds 1968 opgeheven) en die van de vogelwacht te Oudkerk (niet meer werkzaam sinds 1976) staan positief tegenover dit nieuwe plan. Op de eerste bijeenkomst van de initiatiefnemers in begin maart 1979, zijn negen mede-initiatief- nemers naar voren gekomen. De bedoeling is namelijk om een groot bestuur te vormen, om zodoende een uitgebreid programma uit te kunnen voeren.”

Op dizze foto stiet it algemien bestjoer dat gearstald wie út minsken fan trije lokaasjes (Gytsjerk/Oentsjerk; Aldtsjerk/Readtsjerk en Mûnein/Readtsjerk), mei elkoar 14 bestjoers-leden. It binne op de boppeste rige fan links nei rjochts: Klaas van der Veen; Foppe Visser; Sake Woudstra; Siebe Rekker: Willem Bil; Jaap Visser en Keimpe Visser. Op de ûnderste rige Jaap de Vries, Johannes Wiegersma: Tseard Geertsma; Lubbert Boersma; Hans Dijkstra; Jan Faber en Age Kinderman. Freerk Lageveen stiet net op de foto.

Excursies

Volgens de traditie wordt er om het jaar wordt er een meerdaagse buitenlandse excursie gehouden naar een vogelrijk gebied, voornamelijk rond de Oostzee, maar ook naar bijvoorbeeld Helgoland in de Duitse Bocht.

De excursie vonden en vinden meestal plaats in de maanden september/oktober, vooral om zo de vogeltrek te kunnen waarnemen.

Maar ook een weekend op Texel was altijd een gewaardeerd uitstapje, om toch weer andere soorten vogels te kunnen spotten.

Excursie Helgoland 2016

 

Vogels ringen en meer...

Diverse leden van onze vereniging houden zich binnen de Vogelringgroep Bergumermeer bezig met het ringen van weide, zang- en roofvogels. De kerkuil is binnen de Trynwâlden en omstreken op veel locaties aanwezig en wordt ieder jaar geïnventariseerd en geringd. Wij zijn dan ook nauw betrokken bij de Werkgroep Kerkuilen.
Maar ook de zangvogels krijgen hun aandacht in de vorm het ophangen en onderhouden van meer dan 90 nestkasten op drie verschillende locaties.
De broedgegevens van de zangvogels worden doorgegeven. Datzelfde gebeurt ook met de zwaluw soorten.

In strenge winters trotseren vrijwilligers de kou om noodlijdende vogels te helpen. Enkele leden houden de toestand van kwetsbare soorten in de gaten en geven aan wanneer er ingegrepen moet worden.