U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Fûgelwacht Trynwâlden op Ekskurzje nei West-Havelland  by Berlyn

Op tiisdei 2 july soe it heve, om 7.00 oere binne wy ôfsetten nei it Havelland gebiet yn de buert fan Berlyn.

Nei 560 km. riden kamen wy oan yn Milow. Sjuch hjir ûnder in koart foto ferslach fan wat der troch guon minsken sjoen en fêstlein is. De tekst ferslagen per dei komme yn de maaitiidsfjildrop yn 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toendra-rietgans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reade Glee (rode  wouw) mei prooi yn de klauwen sa liket it wol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gielfink ( Gele Gors) yn syn elemint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koarnmosk (Grauwe Gors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fansels Die Gross Trappe, Grutte Trap . Hjir kamen wy foar nei West Havelland. Komt hjir ek allinne mar  foar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grutte trap op de wjukken.

Noch wat "technyske" ynformaasje oer de fûgel: kin oer de 20 jier âld wurde, de hoannen kinne oer de 12 kilo swier wêze en

in spanwiidte hawwe fan mear as 2 meter. Rinne meast mar kinne goed fleane, lizze meastal 2 aaien dy't nei 25 dagen brieden útkomme. Libje yn groepen en foarmje gjin pearen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groep op de foto foardat wy wer ôfsette nei hûs. (Foto Marten Zijlstra)