Welkom op de website van Fûgelwacht Trynwâlden

Neisoarch - Nazorg

Al van oudsher voelen de bewoners van Friesland zich nauw betrokken bij het platteland en de daar op voorkomende weidevogels, mede dankzij het eierzoeken.

Dit betekent: eerst eierzoeken en daarna nazorgen. Hierdoor is er een grote betrokkenheid en kennis van zaken ontstaan. Weidevogels komen nergens in Europa in zulke grote dichtheden voor als in Nederland en in het bijzonder Friesland. In de vorige eeuw namen de aantallen broedparen gestaag toe met als hoogtepunt de zestiger en zeventiger jaren. In die jaren waren de omstandigheden blijkbaar ideaal. Daarna ging het snel bergafwaarts. Als oorzaken kunnen we noemen: ruilverkaveling, diepontwatering, mechanisatie in de landbouw, toenemende predatiedruk, bebouwing en verdwijnen open landschap. De periode van het eierzoeken werd vanaf die tijd ook geleidelijk ingekort. De sluitingsdatum ging van 19 april , 12 april, 6 april naar uiteindelijk 1 april. Sinds 2015 is het rapen van de eieren helemaal verboden en doen we alleen nog aan nazorg.


Bij Fûgelwacht Trynwâlden doen we nazorg in een gebied van ca. 3000 ha, verdeeld over 4 rayons. We doen dit met ca. 50 nazorgers. Met ingang van het seizoen 2024 is het gebied van de Fûgelwacht Ryptsjerk toegevoegd aan de Trynwâlden.


De nazorg houdt in grote lijnen het volgende in:
- Zoeken en markeren van nesten indien nodig i.v.m. landbewerking zoals slepen, bemesten, ploegen, inzaaien of maaien.
- Beschermen van nesten d.m.v. nestbeschermers bij beweiding door vee.
- In overleg met de boer bepalen of stukken land eventueel later gemaaid kunnen worden of dat er stroken gras kunnen blijven staan als vluchtplaats voor jonge vogels.
- Eventueel plaatsen van stokken met plastic zakken of linten in te maaien land om de jonge vogels uit het perceel te “verjagen”.
- Registratie van nesten en broedparen en uitkomst, predatie etc. Op extensief beheerd boerenland worden alleen aantallen geteld (BMP methode), maar worden geen nesten gezocht.

Het werkgebied van Fûgelwacht Trynwâlden

Een goede samenwerking tussen nazorger en boer is zeer belangrijk. Gelukkig willen verreweg de meeste boeren alle medewerking verlenen en enkelen doen ook zelf actief mee aan de nazorg. Het beschermen van de kuikens in overleg met de boer is uiterst belangrijk en krijgt terecht steeds meer aandacht. Zo kunnen op maispercelen de kuikens door nazorgers worden opgezocht voor de landbewerking en naderhand weer worden teruggezet op hetzelfde of naastgelegen perceel.
Verder wordt in overleg met WBE’s (de jagers) geprobeerd om predatie door b.v. vossen en andere predatoren zoveel mogelijk te beperken.
De gegevens worden de laatste jaren digitaal ingevoerd via het computersysteem van de BFVW en met een app in het veld. De op deze manier verzamelde gegevens zijn van grote waarde voor overheden en beleidsmakers en uiteraard voor de nazorgers zelf.


Nazorgcommissie:
Harke Heida, Henk Minkes, Age Sikma, Henk Oud, Keimpe en Tseard van der Kooi, Harmen Pieter de Vries en Jappie Seinstra.

 

Indien u belangstelling hebt om nazorger te worden: de BFVW geeft hier cursussen voor, maar u kunt zich ook bij onze wacht aanmelden (secretariaat: Harke Heida, tel. 06-11191720).