U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Griene spjocht yn it boskje oan ' e Halligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fûgel dy’t hjir it hiele jier bliuwt en nestelet yn bosken mei leaf- en nullebeammen.
It wyfke hat in swarte flek ûnder it each en it mantsje in reade flek mei in swart rântsje der om hinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

It nêst is in holte yn de beam mei in gat fan sa,n 7 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sit faak op de grûn om iten te sykjen, meast libjende miammels.
Hy is skruten en waaks.

Teksten Pyt van de Polder, Fûgelwachter Trynwâlden.

 

Fjildûlen sjoen by Oentsjerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fjildûlen binne wer yn de buert fan Oentsjerk.

Jappie Seinstra seach snein 22 novimber in stik of sân en Kees de Vries letter op deselde dei trije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitich, in dei letter seach ik allinne wat fearren fan in slachtoffer.