U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Swellen yn de Trynwâlden.

Understeande swellen komme foar by ús yn de Trynwâlden.

 Boereswel (boerenzwaluw)

 

 

 

 

 

 

 

 

Boereswel                                                                                 Flecht fan boereswel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sels makke nêst.                                                                       Keunstnêst foar boereswel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjouwer jonge hongerige bekjes en mar ien mich.

Wytgat swel (huiszwaluw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytgatswel                                                                                 Flecht fan wytgatswel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sels makke nêsten.     

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keunstnêst foar wytgatswel.

 

Toerswel  (gierzwaluw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flecht fan de toerswel

Sittend op in tried (as de fûgel wer fleanen giet lit er him

earst in stikje falle)

 

 

 

 

 

 

 

 

Natoerlik nêstplak ûnder âlde dakpannen                                         Oanpast nêst mei nijere dakpannen.

(Binne der hast net mear)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keunstnêsten; Hja kinne goed, krekt as oare swellen, yn koloany briede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As in toerswel ien kear op de grûn sit komt hy net sels wer omheech troch syn koarte poatsjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fûgel hat hiele koarte poatsjes mei in sterke grip.

It kommende jier wolle wy mear swelle briedplakken  en nêsten yn de Trynwâlden yn kaart bringe.

Derom hawwe wy frijwilligers tared fûn om troch de doarpen te gean en de plakken fest te lizzen

yn it BFVW registraasje systeem.

Hawwe jo swellen thús of yn de buert, dan wolle wy dat graach witte.

Sjuch foar mear ynformaasje yn de maaitiidsfjildrop op dizze side.

As nim kontakt op fia educatie@fugelwacht-trynwalden.nl