U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


 Yn de toer fan de Gytsjerkster tsjerke is in ûlebak pleatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ûle spesjalisten sille in nêstkast foar in goudûle  (KERKUIL) yn de toer fan de tsjerke yn Gytsjerk bouwe.
Hja binne der klear foar. 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                                                                                     It (boupakket) materiaal en it ark yn dielen nei boppe sjouwe, by de trappen op en troch de lûken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der sitte wol fiif ferdjippingen mei lytse lûken yn sa'n toer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al wer ien. It kin ek mar krekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It sicht op de boppekant fan it skip fan de tsjerke mei moai ambachtlik spantwurk. Mar dêr hoege wy net te wêzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa te sjen hawwe de ûlen hjir wolris west, der leit wite stront. Mar wy moatte noch ien heger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyt tocht dat hy ien rinnen seach !!

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ien heger mei it boupakket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjir moatte wy oan de gong. En it is hjir ek roetkâld mei dy wyn te sigen troch de galmgatten.
Wy sitte ûnder dy grutte klokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It pakket leit klear, de arkbak noch en dan it lûk mar ticht. As der ien in misstap docht .......!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe siet it ek al wer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert hie oan alles tocht, ek oan it buordsje foar it tou om de bak ticht te dwaan as wy der by wolle om
te kontrolearjen of as de flagge op de toer moat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bak sit yninoar en is te plak setten Alles past presys, echt fakwurk troch in fakman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fia trije skyfkes (katrollen) it tou in pear ferdjippingen nei ûnderen ta bringe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wy sjogge net op in knoop mear as minder. It is ien grutte tiezeboel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 It is noch in hiel gepiel om it tou te plak te krijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch wat hânnen fol rommel op de boaiem fan de bak, oars rôlje de aaien yn de bak om en geane se stikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 It âlde ikehout is al sa hurd as de hagel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch in gatsje yn de flier fan de ferdjipping en dan kinne wy hiel stil twa ferdjippingen ûnder de bak it lûkje falle litte
en de bak is ôfsluten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moai betocht troch Albert, sa moat it wurkje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gat yn it buordsje wie te lyts om it tou troch hinne te dwaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grutter boarje fansels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de bedoeling. Wa’t op de souder fan de bak wêze moat sil earst mei it tou de bak ôfslute moatte.
En it wurket, wy kinne it lûkje ticht fallen heare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ark opromje en de tsjerke út.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neat fergetten? Dan de boel ôfslute en nei de kroech, want Albert hie bot toast krigen fan dat gewrot.

 

No hat Gytsjerk as tredde stjerke fan Fryslân in span goudûlen (KERKUILEN) as ynwenners.

Wy hoopje dat it in goed briedpear is sadat der jongen grut wurde.

Teksten Pyt van de Polder.Fotografie Hans Dijkstra