U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Oer in buizerd (mûzebiter)

 

 

 Samar ûnder de tee kaam dizze grutte rakker foar it rút op in peal sitten

 

 

Hjir waait my ek neat yn de hals, tinkt it bist en sit op de sprong om ôf te   setten.                                                                                        

 

En dêr giet foar hast 900 gr. de loft yn.  It patroan ûnder de flerk is by elke mûzebiter oars.

 

Yn folle breedte en lingte mei in per klauwen wêr 'st respekt foar hawwe moast.

 

 tekst: Pyt fan de Polder