U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ite as iten wurde !

In wyfke sparwer het ferlet fan in mieltsje klyster.
Nee, dit is nei skande, de lytsere soarten fûgels binne op de wrâld om as iten foar de gruttere fleis itende fûgels te tsinjen.
Sa hâld de natoer de boel yn lykwicht.
Dan hie dy klyster mar skerper wêze moatten om op tiid fuort te fleanen.

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De kop is der al ôf. De sparwer sil der wol mei rêde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kin ik dit no ek ris rêstich opite as is der wer ien dy't it sjocht."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei alle krêft wurdt de klyster út-elkoar skuort.       "stiet der wól wer ien foar it glês mei sa'n foto tastel"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawis, op de wjukken mei it iten yn de klauwen.
Op nei in rêstiger plak.

Dizze foto's binne makke troch twa lagen glês, fandêr dat se net skerp binne. It is wol in treffer as jo hjir tsoege fan binne.

Tekst: Pyt vd Polder